الف ) کلامِ خدا

کتاب مقدس (شامل 66 کتابِ عهد قدیم و عهد جدید) کلامِ الهام گرفته شده و کاملا شرعیِ خداست. این متون کامل و بدونِ خطا بوده ، و در تمام جنبه های ایمان و زندگی ، تنها دستورالعملِ معتبرِ کلیسا برای بنا است. ت

ب) خدای کتابِ مقدس

کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که تنها یک خدا وجود دارد. خدای راستین و زنده، که به تنهایی خالق والا مرتبه و حاکمِ جهان و نجات دهنده و داورِ بشریت ، و کسی است که «کارکردِ همه چیز تحتِ خواستِ تدبیرِ اوست. » این خدای یکتا ، خود را در سه شخصِ مجزا آشکار ساخته است ؛ پدر ، پسر ، روح القدس . آن ها در ذات یکی هستند ، و در قدرت و جلال یکسان ، این خداوندِ تثلیث به تنهایی شایسته پرستش انسان است. او این خدمت به خود را تنها با اراده خود ، آنچنان که در کتابِ مقدس آشکار گشته است ، طلب می کند.د

ج) انسان

کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که قبل از شروعِ خلقت ، انسان ، هسته و هدفِ مرکزی تمام فعالیت های خلقتِ خداوند بوده است.ت

ه1-همه چیز قبل از انسان خلق شد ، اما برای او ، به عنوانِ مخلوق خاص ، تنها تصویرِ خود خالق در مخلوقش. (تنها کسی که به شباهتِ خالقش آفریده شد.)

ه2-خداوندِ قادرِ تثلیث ، همه چیز را در شش روز (بامداد - شامگاه) ، به واسطه اراده مقدسِ و کمالِ مشاوره و به واسطه قدرتِ کلامِ انحصاریِ خودش خلق کرد. او برای پیشرفت امور نه نیازی داشته ، و نه به کار می برد ، بر این اساس که تجزیه و تحلیلِ انسانِ فانی و فرو افتاده را شامل می گردد.د

ه3-خداوند ، انسان را ، از زن و مرد ، به شباهتِ خود در دانش ، پارسایی و قدوسیت آفرید. اولین مرد و اولین زن ، به شکل انسان های بالغ خلق شدند و به آن ها اقتدار الهی برای حکمرانی کردن بر همه مخلوقاتی که خداوند بر زمین خلق کرده بود ، داده شد.د

ه4-خداوند ابتدا انسان را ، به عنوانِ راسِ حکومت نسلِ بشر خلق کرد . بدنِ آدم را از خاکِ زمین شکل داد ، و خداوند روحی ابدی در او دمید . آدم در باغِ عدن قرار داده شد و به او اجازه خوردن از همه درختان ، به جز از درختِ دانش خوب و بد ، داده شد.د

ه5-از ذاتِ اصلی ِ آدم ، خداوند حوا را خلق کرد تا کمک و همراهِ او باشد.د

د) ازدواج

کتاب مقدس به وضوح اظهار می دارد که اراده خداوند برای ازدواج انسان ها ، یک اتحادِ تک همسری برای مرد و زن ، برای مذکر و مونث است. این یک اساسِ کتاب مقدسی برای تحقق بنای خانواده است.ت

ه) گناه

آدم ، با انتخابِ نافرمانی از خدا ، نفرینِ مرگ را برای همه نسلِ بشر رقم زد. در این مرگ ، انسان رابطه دوستی خود را با خدا از دست داد و در تمامِ جنبه های طبیعی و و جودیِ خویش شکست خورد . از این رو ، در نتیجه ، آدم و تمامِ نسلِ او ، به عنوانِ قانون شکنان و پیمان شکنان ، تحتِ غضب و محکومیت الهی قرار گرفتند و مستحقِ مرگ و عذابِ ابدی هستند . آن ها به مخالفت کامل با خدا برخاستند و از تمامِ مزایای معنوی تهی شدند ، انسان به هیچ وجه ، هیچگونه توانایی برای دادنِ کفاره گناهانش را ندارد.د

و) برنامه خدا برای رستگاری (بازخرید)

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند قادر ، قبل از خلقتِ دنیا ، یک برنامه رستگاری (بازخرید) کاملا مبتنی بر مقابله با غضبِ مقدسِ الهیِ خود و بیانیه ای برای جریمه گناهِ مردم طراحی کرده بود. این برنامه برای رستگاریِ بشریت ، نیازمندِ مداخله مستقیم خدا بود تا آن خشم را فرو نشاند و آن مجازات را جبران کند. متونِ عهدِ قدیم به طور مرتب این برنامه را آشکار می سازد. این برنامه شامل ، فراخوانیِ ابراهیم بود ، یعنی کسی که یک قوم به تمامی از نسلِ او به وجود آمدند. نسلِ بشر یا اهالیِ زمین به عنوان یک خزانه ای برای آشکار سازی قصد و نیتِ خداوند برای بوجود آوردن یک حکومتِ جهانی و یک نسلِ جدیدِ برکت داده شده ، از میانِ همه به وجود آمدند. متونِ عهد قدیم برای آشکار سازی اینکه پادشاهِ این سرزمین از نسلِ داوود فرود آمده است ، پیش رفته است. متونِ عهدِ جدید با دلایلِ بدونِ نقص اظهار می کنند که عیسی مسیح این برنامه را تکمیل کرد.د

ز) بازخرید کننده وعده داده شده

عیسی مسیح ، دومین شخصِ تثلیث اقدس ، پسرِ ابدیِ خداست ، کسی که برای ما و برای نجاتِ ما به انسانِ کامل تبدیل شد و توسط روح القدس در رحمِ مریم باکره آبستن شد ، از او به دنیا آمد ، از نسلِ وعده داده شده ابراهیم و داوود ، با روحی انسانی ، که از روحِ آدم تاثیر نپذیرفته بود. عیسی مسیح با فرمانبرداری کامل و کفاره دادن به واسطه مرگ ، کفاره کاملِ خدا برای مردمانِ انتخاب شده اش را مهیا نمود. او با جسم خود از مرگ برخاست و به آسمان فرستاده شد ، جایی که در دست راستِ خدا نشست ، و از آنجا بر کلیسا و حکومتِ جهانیِ خود سلطنت می کند. در روز آخر ، روزی که تنها خدا در مورد آن می داند ، عیسی مسیح در جلال و شکوه باز خواهد گشت تا زندگان را داوری کند ، آنان که تبدیل خواهند گردید، و مردگان ، که با جسم از مرگ برخواهند خاست. پارسایی به وجدِ ابدی در جلال و لطف و رحمتِ ابدی او وارد خواهد شد و شریران از حضورِ خدا آگاهانه از انهدامی ابدی رنج خواهند برد.د

ح) روح القدس وعده داده شده

کتاب مقدس ادعا می کند که زندگیِ بدونِ نقص و کارِ نجات بخشِ عیسی مسیح ، زمینه کارِ منحصر به فردِ عادل شمردگی ایمانداران را شکل می دهد ، که تنها به واسطه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید. در جلوسِ او بر تخت (بر دستِ راستِ خدای پدر) ، عیسی مسیح ، کاملا خدا و کاملا انسان بود و شایستگی تنها میانجی بودن بین خدا و انسان را داشت. روح القدس ، شخصِ سومِ تثلیث ، کلام را بر پیامبران و شاگردان دمید. خداوند ، روح القدس ، سپس به نوشته ها و سخنانِ آن ها به واسطه عطایای ماورائی ، که از مدت ها پیش متوقف شده بود ، اعتبار بخشید. او از عیسی مسیح همه چیز را برگرفت و آن ها را مقتدرانه به مردمانش بخشید : فراخوانی ، احیا کردن از مرگ ، تقدس و جلال بخشیدن به آن ها برای پادشاهیِ عیسی مسیح. کارِ تطهیرِ روحِ خدا ، یک فرایندِ پیش رونده برای نابودی گناه و گسترشِ تقدس در ایمانداران است و تنها در نقطه جلال (عیسی مسیح) به کمال می رسد.د

ط) بدنِ عیسی مسیح

کلیسا وسیله ای است که توسط خداوند برای آوردنِ پیامِ کتابِ مقدس برای نسلِ گمراه و محکومِ ما ترتیب داده شده است. از این رو ،  ماموریتِ کلیسا تعلیمِ متعهدانه کلام خدا و شاگردیِ همه ملت ها ، تعمید دادنِ آن ها و تعلیمِ آن ها به پیروی از همه آنچه که عیسی مسیح در کتاب مقدس بدان ها امر کرده است ، می باشد. این فرمان ها در عشق به خداوند با تمامِ قلب ، تمامِ ذهن ، تمامِ روح و تمامِ قدرت ؛ و محبت به ایمانداران ، همانگونه که عیسی مسیح ما را دوست داشت ، و دوست داشتنِ همسایه مان ، همان طور که خودمان را دوست داریم ، خلاصه می شود.د

ی) انجیلِ حقیقی

در حالی که کتاب مقدس راهکارِ رستگاری برای همه عرصه های زندگی می باشد ، هدف اصلی آن این است که انسانِ گناهکار را با قادرِ مطلق و خداوندِ قدوس صلح دهد: این است « قدرتِ خدا برای نجاتِ هر کسی که ایمان بیاورد » این انجیل ، به فرهنگِ انسانی مرتبط نیست ، بلکه به فراتر از آن رفتن و نجات و بازخریدِ آن مربوط است.ت

ک) زندگی مسیحی

مسیحیان ، به واسطه ایمان به مسیح و قدرتِ روح القدس ، برای اطاعت کردن از شریعتِ معنوی خدا توانمند شده اند ،  و نتیجتا برای تجلیلِ نام خدا ، بنا کردنِ حکومت و پادشاهیِ خدا ، و انجامِ اراده خدا در همه جنبه های زندگی ، مسئول هستند.د